این دو عكس احساسات شما را برخواهد انگیخت

قدر دوستی ها را بدانیم

 

cid:image001.png@01CAE3D3.FC9813B0

 

cid:image002.png@01CAE3D3.FC9813B0

 

 

سربه هم آورده دیدم برگهای غنچه را
اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد